Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

E-ČASOPIS

TRAFFIC FORUM

Predstavujeme Vám odborný časopis Výskumného ústavu dopravného, a.s. s názvom TRAFFIC FORUM. Prezentuje teoretické a praktické poznatky z oblasti výskumu, certifikácie, skúšobníctva a interoperability vo všetkých subsektoroch dopravy. Hlavným cieľom elektronického časopisu TF je publikovať výsledky výskumnej práce zamestnancov VÚD, a.s., ako aj širokej odbornej verejnosti angažujúcej sa v oblasti dopravného výskumu. Časopis poskytuje široký priestor pre publikovanie pôvodných autorských prác na úrovni odborných príp. vedeckých článkov.

 

  

 

  

 

Pokyny pre autorov

Odborný časopis TRAFFIC FORUM Vám ponúka priestor na publikovanie výsledkov výskumnej práce v oblasti dopravného výskumu v slovenskom, anglickom a českom jazyku. Periodicita časopisu je nepravidelná. Príspevky sa prijímajú výhradne v elektronickej forme na adrese zasielané v preddefinovanej šablóne. Prijaté príspevky podliehajú z hľadiska obsahového zamerania časopisu schváleniu redakčnou radou. Akceptované články prechádzajú recenzentským posúdením. Príspevky, ktoré nebudú dopracované v zmysle odporúčaní recenzenta budú vrátené ich pôvodným autorom. Redakcia si vyhradzuje právo odmietnuť príspevok, ktorý nespĺňa kvalitatívne požiadavky alebo formálne náležitosti. Autori nie sú za publikované články honorovaní. Príspevok je potrebné vypracovať na základe nižšie uvedených pokynov.

            Pokyny pre autorov                                      Šablóna príspevku                                    Recenzentský posudok

 

Informácie pre odberateľov

V prípade záujmu o fyzický výtlačok časopisu TRAFFIC FORUM nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese Elektronická verzia časopisu je autorom príspevkov sprístupňovaná bezplatne.

 

 

 

 

TRAFFIC FORUM
 Vydavateľ:
 Výskumný ústav dopravný, a.s.
 Veľký Diel 3323
 010 08 ŽILINA

 Redakčná rada:

  • Ing. Roman Ondrejka, PhD.
  • Ing. Pavol Kajánek, PhD.
  • Ing. Štefan Machciník, PhD.
  • Ing. Gabriela Jánošíková, PhD.
  • Ing. Michal Kais

 Šéfredaktor:

  • Ing. Ľubomír Palčák

 Technická redakcia

  • Ing. Gabriela Jánošíková, PhD.
  • Zuzana Dorčíková

 Grafická úprava

  • Ing. Gabriela Jánošíková, PhD.
  • Zuzana Dorčíková

 Kontakt: 

 Výskumný ústav dopravný, a.s.
 Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
 Telefón: 00421/41/5686 111
 Mail:

 ISSN: 2454-101X

 Periodicita: nepravidelná

 Články sú recenzované redakčnou radou

Za obsahovú náplň a jazykovú správnosť zodpovedajú autori príspevkov.
© Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov a grafických prvkov zverejnených v časopise si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos akejkoľvek časti obsahu, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského zákona.