Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

Certifikačný orgán výrobkov je akreditovaný SNAS-om podľa požiadaviek  ISO/IEC 17065:2012, číslo osvedčenia P-001.


Rozsah pôsobnosti je posudzovanie zhody, posudzovanie parametrov stavebných výrobkov a inšpekčné činnosti.

Výskumný ústav dopravný, a.s. je autorizovaná osoba AO SK05 – autorizovaná MDVRR SR ... podľa zákona 133/2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výskumný ústav dopravný, a.s. je autorizovaná osoba SKTC-125 - autorizovaná UNMS SR.

Výskumný ústav dopravný, a.s. je Notifikovaná osoba pod číslom 1358 pre:

Certifikácia výrobkov

 • posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov  a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.,
 • posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS,
 • posudzovanie zhody výrobkov iných ako určených,
 • posudzovanie zhody v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve. 

Stavebné výrobky

 • výrobky určené na cesty, chodníky, letiskové a iné dopravné plochy,
 • výrobky pre mestské, kultúrne a turistické informačné systémy (cestné komunikácie, cyklotrasy, vodorovné dopravné značky, dopravné zariadenia),
 • certifikáciu materiálov na vodorovné dopravné značenie, výrobkov pre železničné a električkové trate,
 • certifikáciu náterových a penetračných látok a systémov

Interoperabilita železničného systému
Komponenty a subsystémy interoperability európskeho železničného systému:

 • Infraštruktúra (INF, PRM, SRT),
 • Energia (ENE),
 • Koľajové vozidlá (RST)
 • Riadenia - zabezpečenia a návestenie (CCS)

      OSVEDČENIE O AKREDITÁCII č. P-001, Rozsah akreditácie              OSVEDČENIE O AUTORIZÁCII SK05

    

ROZHODNUTIE O AUTORIZÁCII

Certifikačný orgán
 

Ing. Vladimír MAJERÍK
vedúci pracoviska

KONTAKT:   00421/41/5686 214

 

VÝZNAMNÍ ODBERATELIA
 • 3M DEUTSCHLAND GmbH, Hilden, Nemecko
 • 3M/East/ AG, o. z., Bratislava
 • ANARI, s.r.o., Žilina
 • ARAPLAST spol. s r. o., Doubravice nad Svitavou, ČR
 • BETAMONT s.r.o., Zvolen
 • Cestné prvky, s.r.o., Žilina
 • Doprastav, a. s., Bratislava
 • DT-Slovenská výhybkáreň, a.s., Nové Mesto nad Váhom
 • DT-Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov, ČR
 • ELTODO EG, a.s., Praha, ČR
 • Zobraziť viac