Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

O NÁS

Výskumný ústav dopravný, a. s. vo svojej 70-ročnej existencii plní významné úlohy s celospoločenskými a národohospodárskymi dôsledkami, čo vyplýva z riešenia významných výskumných úloh v oblasti tvorby a realizácie dopravnej politiky. S tým súvisí rozsiahle know-how, ktoré ho kvalifikuje na zaradenie do vedecko-výskumnej základne Slovenskej republiky, čo je potrebné považovať za jeden z hlavných smerov strategického zamerania VÚD, a.s..

V roku 2002 sa stal súkromnou akciovou spoločnosťou, pričom v samotnom usporiadaní ústavu a jeho práci k tak zásadnej zmene nedošlo. Výskumný ústav dopravný,a.s. má divízne usporiadanie, ktoré zabezpečuje jeho prevádzku:

  • D1 – Divízia výskumu a vývoja
  • D2 Divízia certifikácie, skúšobníctva a interoperability
  • D3 – Divízia ekonomiky a prevádzky

Výskumný ústav dopravný, a.s. na základe doterajších skúseností na domácom a zahraničnom trhu, predstavuje organizáciu vedy, výskumu a vývoja s dlhoročnou tradíciou a výskumným potenciálom v oblasti dopravy. Rovnako disponuje skúsenosťami z tvorby strategických dokumentov, pričom spolupracuje s národnými a nadnárodnými autoritami v oblasti dopravného inžinierstva a dopravného plánovania. Disponuje bohatými skúsenosťami s realizáciou projektov inteligentnej dopravy súvisiacich s riešením, optimalizáciou  a rozvojom mýtneho systému a vývoja inteligentných palubných jednotiek. Počas svojho dlhoročného pôsobenia získal skúsenosti pri mnohých riešených odborných projektoch s národným a medzinárodným významom. Pôsobí vo všetkých druhoch dopravy, najmä v oblastiach techniky, technológie, prevádzky, ekonomiky, legislatívy, riadenia a organizácie dopravy, informatiky a automatizácie v doprave, ekológie, energetiky, bezpečnosti a kvality dopravy, dopravnej infraštruktúry, dopravného zabezpečenia a riadenia cestovného ruchu, dopravnej politiky, skúšobníctva a certifikácie v oblasti stavebných výrobkov, určených výrobkov a interoperability.

Výskumný ústav dopravný a.s. v rámci svojej personálnej politiky sleduje jednoznačné ciele v oblasti vlastného vedomostného a výskumného rozvoja a jeho snahou je garancia kvality poskytovaných služieb prostredníctvom svojich zamestnancov a spolupracovníkov zohľadňujúc aktuálne a plánované potreby v danej oblasti vedecko-technického rozvoja a medzinárodných trendov. Skúsenosti a znalosti pracovného tímu sú neustále obnovované a rozširované spoluprácou s lokálnymi aj zahraničnými partnermi z akademickej, výskumnej a priemyselnej oblasti, účasťami na odborných konferenciách, školeniach a v neposlednom rade vlastným výskumom smerujúcim k novým poznatkom a aplikáciám v podnikateľskej praxi. Osobitný dôraz sa kladie na vlastný vedomostný pokrok a vytváranie podmienok pre aktivizáciu mladých výskumných pracovníkov vo svojich radoch.

Výskumný ústav dopravný, a.s.  je inštitúciou predstavujúcou etalón na trhu vo svojej oblasti odborného zamerania a špecializácii v oblasti plánovania a koncepčnej tvorby dopravných systémov.  Snahou výskumnej inštitúcie je integrovať inovatívne prvky a služby v oblasti riešenia dopravných problémov s cieľom zvýšiť znalostnú úroveň a zároveň zabezpečiť pripravenosť dopravných sústav na príchod systémov SmartCities a SafeCities za účelom rozvoja inteligentnej dopravy a inteligentných dopravných systémov nielen na území SR ale aj s medzinárodným dosahom.

Výskumný ústav dopravný, a. s.

  • je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 / ISO 9001:2015.
  • je Autorizovanou osobou AO SK 05, AO SKTC 125 a notifikovaným orgánom s prideleným identifikačným číslom 1358.

CERTIFIKÁT STN EN ISO 9001:2016 / ISO 9001:2015                                           Politika kvality

            

 

 

Generálny riaditeľ
 

Ing. Ľubomír PALČÁK
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva

KONTAKT:   00421/41/5686 201

 

  

Certifikované logo VÚD, a.s.