Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  PROJEKTY  >  VÝSKUMNÉ CENTRUM ŽILINSKEJ UNIVERZITY

PROJEKTY

Výskumné centrum Žilinskej univerzity


Realizátorom projektu bola Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným, a.s. v Žiline. Projekt bol financovaný z Operačného programu Výskum a vývoj.

Strategickým cieľom projektu Výskummného centra Žilinskej univerzity v Žiline bolo vybudovanie Výskumného centra a skvalitnenie infraštruktúry Žilinskej univerzity s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska prenosom výsledkov výskumu a inovácií do praxe. Úlohou Výskumného centra ŽU v Žiline nie je len realizácia excelentného výskumu v priemyselnej praxi, ale najmä realizácia výskumu s priamym dopadom na bežný život človeka. Výskumné centrum chce realizovať výskum pre ľudí.

Trvanie projektu: 05/2013-12/2015

Partneri projektu: Výskumný ústav dopravný, a.s.

Špecifické ciele projektu Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline sú:

 • Dobudovanie výskumnej infraštruktúry pracovísk aplikovaného VaV, výstavba viacúčelovej budovy Výskumného centra ŽU ako regionálneho centra aplikovaného VaV.
 • Zvyšovanie potenciálu VaV a inovačnej kultúry na ŽU prostredníctvom inkubátora.
 • Realizácia špičkového VaV vo vybraných oblastiach,rozšírenie inovačných aktivít s aplikáciou výsledkov do praxe a rozvoj aktivít smerom na medzinárodný VaV.

Výskumný ústav dopravný, a.s. spolupracoval pri riešení hlavných výskumných aktivít projektu:

 • Organizačné zriadenie Výskumného centra Žilinskej univerzity.
 • Prípravné a projektové práce a výstavba budovy Výskumného centra Žilinskej univerzity.
 • Nákup a sprevádzkovanie potrebných výskumných prístrojov a zariadení a vybavení VC.
 • Vytvorenie inkubátora pre potenciálne spin-off a start-up projekty.
 • Výskum a vývoj v oblasti monitorovania a hodnotenia stavu dopravnej infraštruktúry.
 • Výskum progresívnych materiálov pre výstavbu dopravnej cesty a výrobu dopravných prostriedkov.
 • VaV v oblasti navrhovania, výstavby a riadenia inteligentných budov a obnoviteľných zdrojov energie.
 • Vytvorenie a prevádzka Regionálneho centra transferu poznatkov a technológií a popularizácie vedy.