Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  PROJEKTY  >  UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK ŽILINSKEJ UNIVERZITY

PROJEKTY

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity


Realizátorom projektu bola Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným, a.s. v Žiline. Projekt bol financovaný z Operačného programu Výskum a vývoj.

Strategickým cieľom projektu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline je vybudovanie excelentného univerzitného vedeckého parku s medzinárodne porovnateľnými výstupmi v oblasti výskumu a vývoja a s dôrazom na hospodársky rast a rozvoj regiónu.

Trvanie projektu: 06/2013-12/2015

Partneri projektu: Výskumný ústav dopravný, a.s.

Špecifické ciele projektu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline sú:

 • zvyšovanie inovačnej kultúry, rozsiahla podpora aplikovaného výskumu a transferu poznatkov do praxe a podpora regionálneho znalostného a inovačného rozvoja,
 • vybudovanie fyzickej infraštruktúry vedeckého parku ako jednotného technologického celku,
 • realizácia špičkového výskumu a vývoja v oblasti inteligentných dopravných a výrobných systémov.

V procese implementácie projektu sa Výskumný ústav dopravný, a.s. zaoberal činnosťou na aktivitách, najmä:

 • Organizačné zriadenie Univerzitného vedeckého parku
 • Vytvorenie a prevádzka centra pre transfer technológií
 • Vytvorenie platformy pre vznik inkubátora pre perspektívne spin-off projekty
 • Nákup a sprevádzkovanie potrebných výskumných prístrojov a zariadení
 • Výskum a vývoj v oblasti inteligentných dopravných systémov 

Univerzitný vedecký park ŽU sa orientuje na vedecký prístup k riešeniu problémov aplikovaných v praxi, s cieľom využívať a integrovať znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe.
Hlavné výskumné aktivity sú realizované v týchto oblastiach:

 • Inteligentných dopravných systémov s dôrazom na:
  • ľudský faktor v doprave,
  • monitorovanie dopravných procesov
  • technológie a aplikácie v inteligentných dopravných systémoch.
 • Inteligentných výrobných systémov s dôrazom na:
  • prototypovanie v inteligentných výrobných systémoch,
  • riešenia pre pokrokové výrobné systémy,
  • výrobné technológie a nové koncepty montáže,
  • modelovanie a simulácia inteligentných výrobných systémov.
 • Progresívnych materiálov a technológií s dôrazom na:
  • optické vlákna a fotonické prvky,
  • biomedicínske inžinierstvo,
  • nekonvenčné pohony.
 • Informačno-komunikačných technológií s dôrazom na:
  • spracovanie neurčitej informácie,
  • fotonické aplikácie,
  • znalostné technológie,
  • podpora rozhodovania.