Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  PROJEKTY  >  CENTRUM VÝSKUMU V DOPRAVE

PROJEKTY

Centrum výskumu v doprave


Projekt realizovaný s podporou Výskumnej agentúry a spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Trvanie projektu: 01/2011 - 03/2015

Hlavný partner projektu: Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina
Partner 1: Žilinská univerzita v Žiline

Strategickým cieľom projektu bolo zvyšovanie hospodárskej efektívnosti na makroúrovni v oblasti dopravy formou priamej spolupráce Výskumného ústavu dopravného, a.s. a Žilinskej univerzity v Žiline – vznik CENTRA VÝSKUMU V DOPRAVE (CVD).

Špecifické ciele a aktivity projektu:

Aplikovaný výskum nových technológií na zvýšenie bezpečnosti prevádzky cestných tunelov

 • Prístrojové a technologické vybudovanie pracoviska a uvedenie do prevádzky - Výskumný ústav dopravný, a.s. v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline
 • Aplikovaný výskum a integrácia pre oblasť riadenia prevádzky cestných tunelov - Výskumný ústav dopravný, a.s. v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline
 • Kalibrovanie systému, získavanie a spracovanie dát pre zvyšovanie bezpečnosti cestných tunelov - Výskumný ústav dopravný, a.s. v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline
 • Predikčné modely ako nástroj zvyšovania bezpečnosti pri prevádzke cestných tunelov - Výskumný ústav dopravný, a.s. v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline

Simulátor riadenia cestných tunelov - školiace a výskumné pracovisko pre obsluhu cestných tunelov – realizovaný ako reálne pracovisko operátora pre virtuálny dvojrúrový diaľničný tunel s dĺžkou cca 1 km a možnosťou spracovávania údajov operátora z reálnej prevádzky tunelov v simulátore s obmedzením spätnej väzby. Technologická vybavenosť virtuálneho tunela je v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti. Simulátor musí rešpektovať aj platné technické predpisy a podmienky stanovené pre cestné tunely v SR. Technické požiadavky na funkciu a činnosť simulátora/trenažéra sú rozdelené najmä do častí: operátorské pracovisko a pracovisko školiteľa, simulácia centrálneho riadiaceho systému (CRS) tunela alebo spracovanie reálneho signálu z tunela(ov), simulácia videodohľadu v tunelovej rúre a pri portáloch, hlasovej komunikácie, väzba na technologické vybavenie a zariadenia tunela a trenažéry (ak sú v existujúcich tuneloch realizované).


Rozšírenie plánovaného výskumu progresívnych technológií v oblasti vymáhania práva v  cestnej doprave

 •  Definovanie a zabezpečenie rámcových technických špecifikácií a ich sprevádzkovanie - Výskumný ústav dopravný, a.s.
 •  Aplikovaný výskum na definovaných cestných úsekoch a adaptácia výsledných riešení do prostredia trhového hospodárstva - Výskumný ústav dopravný, a.s.

Zníženie počtu dopravných nehôd a ich následkov sa stali signálom pre realizáciu aktivít zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky. V snahe dosiahnuť trvalo udržateľný vývoj v tejto oblasti je potrebné realizovať systémové prístupy inovatívneho charakteru vo všetkých sférach zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky. Za najúčinnejší nástroj sa pritom považujú aktivity vymáhania práva, dosahujúce kladné výsledky už v krátkodobom horizonte. Vzhľadom na skutočnosť, že personálne kapacity polície sú v tomto smere limitované, je potrebné hľadať spôsoby zefektívňujúce súčasné postupy. Jednou z možností je využitie automatizovanej formy vymáhania práva, ktorá je založená na zavedení inštitútu objektívnej zodpovednosti za dopravné prostriedky.

Rozvoj technológií v oblasti automatického vymáhania práva v doprave – kamerové systémy detekcie prejazdu na červenú a meranie úsekovej rýchlosti. Tvorba a testovanie vlastného systému pre zavádzanie automatizovaného vymáhania práva v podobe kamerového systému


Doplnenie plánovaných výskumných aktivít o inovatívne prístupy v oblasti merania fyzikálnych a chemických vlastností dopravného značenia

 • Technické zabezpečenie pracoviska a jeho sprevádzkovanie - Výskumný ústav dopravný, a.s. v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline
 • Aplikovaný výskum a adaptácia nových prístupov do oblasti trhového hospodárstva - Výskumný ústav dopravný, a.s. v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline

Zabezpečenie priestorového, technického a softvérového vybavenia gonio - fotometrického laboratória, ktoré je schopné vykonávať meranie retroreflexie, chromatickosti a jasu podľa platných európskych, národných štandardov, homologizačných predpisov a doporučení CIE. Meracie prístroje sú zostavené do jednotného systému ovládaného z PC. Zriadenie unikátneho laboratóriajediné v SR v danej prístrojovej zostave - Akreditované podľa normy ISO/IEC 17025:2005, „Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií“ Prístrojové vybavenie goniofotometrického laboratória:

 • goniofotometer,
 • kolorimeter,
 • retro – kolorimeter,
 • luminance kamera,

Zvyšovanie miery výskumných činností v oblasti fragmentácie krajiny dopravnou infraštruktúrou o progresívne techniky

 • Zabezpečenie technického, softvérového a dátového vybavenia a ich aplikácia - Výskumný ústav dopravný, a.s. v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline
 • Aplikovaný výskum a adaptácia výsledných riešení do trhového hospodárstva - Výskumný ústav dopravný, a.s. v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline

Činnosťou človeka a predovšetkým výstavbou dopravnej infraštruktúry sa krajina rozdeľuje na menšie a menšie celky. Tento jav označovaný ako fragmentácia krajiny patrí k závažným a zložitým problémom ochrany prírody, ktorý môže mať katastrofické následky pre faunu, flóru a ekosystémy. Pre hodnotenie stavu fragmentácie biotopov a vývoja procesu fragmentácie biotopov a s tým spojených negatívnych dopadov je nevyhnutným podkladom vypracovanie vhodných metodických postupov. Výstupom riešenia bola komplexná aplikácia slúžiaca ako nástroj obmedzujúci potenciálnu záťaž vyvolanú výstavbou dopravnej infraštruktúry.