Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  PROJEKTY  >  PODPORA A ROZŠÍRENIE CENTRA VÝSKUMU V DOPRAVE "CVD-PLUS"

PROJEKTY

Podpora a rozšírenie Centra výskumu v doprave "CVD-PLUS"


Strategickým cieľom projektu bolo rozšírenie Centra výskumu v doprave o odborníkov z Technickej univerzity Košice, na základe schválenia
ŽIADOSTI o NFP  - „Operačný program Výskum a vývoj“ - Kód výzvy : OPVaV-2011/2.2./07-SORO.  
Trvanie projektu: 01.01.2013 - 30.09 2015.

Hlavný partner projektu:
Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina
Partner 1: Technická univerzita v Košiciach
Partner 2: Žilinská univerzita v Žiline

Špecifické ciele a aktivity projektu:

 • Aktivita 1.1 Vytvorenie modulárneho železničného systému vrátane aplikovaného výskumu RF technológií
 • Aktivita 1.2 Zabezpečenie kompatibility informačných systémov a implementácia do železničnej dopravnej cesty
 • Aktivita 2.1 Tvorba referenčných modelov územia
 • Aktivita 2.2 Šírenie emisií v priestore v zmysle väzieb na primárne a sekundárne závislosti

Počas implementácie projektu sa hlavný partner Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina spolu s odbornými pracovníkmi Technickej univerzity v Košiciach podieľal na aktivitách s cieľom:

 • vytvorenia a sprevádzkovania modulárneho riadiaceho a operačného systému pre potreby  výskumných aktivít spojených s využitím RF (rádiofrekvenčných) inteligentných technológií v prostredí nákladnej železničnej dopravy ako nástroja na zvyšovanie kvalitatívnej úrovne železničnej dopravy v zmysle podpory železničnej dopravnej cesty,
 • jednoznačnej identifikácie a riadenia aktívnych a pasívnych prvkov zodpovedných za kompatibilitu informačných systémov, generovanie riešení na reálne možnosti využitia RF technológií v železničnej nákladnej doprave ako nástrojov  zvyšovania miery informatizácie a kvalitatívneho rastu železničnej dopravy.Hlavný partner Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina spolu s odbornými pracovníkmi Žilinskej univerzity v Žiline riešil aktivity s cieľom:

 • definovania a analýzy relevantných okrajových podmienok pre tvorbu 3D modelov terénu pre potreby modelovania reálneho šírenia emisií z dopravy v okolí pozemných komunikácií a koncepčné návrhy realizovateľnosti systémových 3D modelov územia. Súčasťou aktivity bolo získanie vstupných dát vo forme reálneho emisného zaťaženia vo vybraných územiach,
 • návrhu a spracovania koncepčného matematického modelu šírenia emisií v priestore v okolí pozemných komunikácií, tak aby bolo možné efektívnejšie riadiť nástroje umožňujúce znižovať emisné zaťaženie z dopravy, vývoj činností spojených s definovaním a posudzovaním väzieb vychádzajúcich z miery emisného zaťaženia, jeho šírenia a vybraných dopravných podmienok za účelom ich efektívnejšieho riadenia.

V rámci projektu Výskumný ústav dopravný obstaral zariadenia na kontinuálne a stacionárne monitorovanie emisií, hluku a vibrácií a software na identifikáciu a interpretáciu zdrojov emisií v priestore. Počas monitorovacieho obdobia 4/2013-9/2013 bola dodaná Automatická mobilná stanica na monitorovanie kvality ovzdušia PL200, kedy boli prvotne riešitelia oboznámení s možnosťami a funkciami stanice, analyzovala a identifikovala sa obslužnosť, funkcie a využiteľnosť prístrojového a softwarového vybavenia stanice. V ďalšej fáze už riešitelia vykonávali merania zamerané na overovanie a testovanie funkčnosti vybavenia automatickej mobilnej stanice na monitorovanie kvality ovzdušia PL200.Hlavnou funkciou je kontinuálne a stacionárne monitorovanie parametrov kvality ovzdušia. Stanica vybavená prístrojovou technikou určenou na snímanie a spracovanie množstva škodlivín obsiahnutých v ovzduší,  obsahuje i prídavné prístrojové vybavenie umožňujúce monitorovanie ďalších parametrov a nežiaducich vplyvov dopravy:

 • meranie meteorologických parametrov (poveternostných vlastností)
 • monitorovanie hluku z dopravy
 • monitorovanie vibrácií a otrasov
 • charakteristiky dopravného prúdu
 • monitorovanie prachových častíc v ovzduší