Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  PROJEKTY  >  EGUTS / ELECTRIC, ELECTRONIC AND GREEN URBAN TRANSPORT SYSTEMS

PROJEKTY

eGUTS / Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems


Výskumný ústav dopravný, a.s. sa podieľa ako partner na implementácii schváleného projektu Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020. Program je finančne podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF a realizuje sa v programovom období 2014-2020.

Názov projektu: eGUTS (Elektrické, elektronické a zelené systémy mestskej dopravy)

Trvanie projektu: 01/2017 - 06/2019

Priorita: Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný podunajský región

Špecifický cieľ: Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí - zlepšiť plánovanie, koordináciu a praktické riešenia pre nízkouhlíkovú/-é a bezpečnejšiu/-e dopravnú sieť a služby, šetrnú/-é k životnému prostrediu, v oblasti programu s prispením k vyváženej dostupnosti mestských a vidieckych oblastí.

BUDGET: Overall eGUTS budget / Celkový rozpočet projektu: 1 819 075 EUR
Transport Research Institute J.S.Co. / Výskumný ústav dopravný, a.s. total budget: 90 000 EUR
Transport Research Institute J.S.Co. / Výskumný ústav dopravný, a.s. ERDF Contribution: 76 500 EUR
IPA Contribution:  0,00 EUR
ENI Contribution:  0,00 EUR

Výskumný ústav dopravný, a.s. sa ako partner podieľa na riešení schváleného projektu eGUTS, ktorého snahou je využiť potenciál e-mobility v 8 mestách, oblastiach dunajského regiónu i mimo nich. Vzniknuté konzorcium zložené z 22 partnerov bude rozvíjať inovatívne eGUTS štandardy pre mestá podporujúce e-mobilitu, na základe kombinovaných štúdií uskutočniteľnosti sa pripravia a zrealizujú miestne akčné plány pre jej zavádzanie, riešiť bude vývoj a testovanie aplikácie eGUTS, implementáciu rôznych pilotných akcií v oblasti cestných preferencií a parkovacej politiky, dobíjacích staníc, prenájom elektrobicyklov a iné.
Konzorcium projektu bude intenzívne spolupracovať, zabezpečí sa transfer skúseností a know-how medzi relevantnými aktérmi na nadnárodnej (cez expertné skupiny), ale aj na regionálnej/národnej úrovni s hlavným dôrazom kladeným na potreby cieľových skupín - obyvateľov miest, turistov. Výsledok projektu, vylepšené a koordinované uplatnenie "DANUBE EMOB stratégia", bude mať prínos nielen v daných regiónoch, ako aj v celej oblasti Podunajska s možnosťou využitia v rámci celej Európy.

Hlavný partner: Politehnica University of Timisoara

 • Technology Promotion Burgenland - ERDF partner
 • Center of Excellence for Renewable Energy, Energy Efficiency and Environment - ERDF partner    
 • City of Zadar - ERDF partner    
 • Transport Research Centre - ERDF partner
 • South-Transdanubian Area- and Economic Development Nonprofit Ltd. - ERDF partner
 • The Romanian Sustainable Energy Cluster - ERDF partner
 • Transport Research Institute J.S.Co. - ERDF partner    
 • Citizens´ Association No Gravity - ERDF partner    
 • Municipality of Velenje - ERDF partner    
 • University of Maribor - ERDF partner    
 • Municipality of Ulcinj - IPA partner    
 • Regional economic development agency for Sumadija and Pomoravlje - IPA partner    
 • City of Olomouc - Associated partner    
 • Local Government of Paks - Associated partner
 • University of Zilina - Associated partner    
 • Regional Development Agency Senec - Pezinok - Associated partner
 • Municipality of Senec - Associated partner    
 • Energie Burgenland Green Power GmbH - Associated partner
 • Climate and Energy Model Region "Lake Neusiedl - Seewinkel" - Associated partner    
 • City Hall Timisoara - Associated partner
 • Regulatory Authority for Energy - Associated partner

Oficiálna stránka projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/EGUTS


Project eGUTS strives to exploit potentials of e-mobility in eight Danube cities, regions and beyond. To do so, the existing network of 22 partners will develop innovative eGUTS Standards for cities supporting e-mobility, based on combined Feasibility Studies will elaborate and realize Local Action Plans for deploying them, develop and test the eGUTS APP smart tool, implement various Pilot Actions in the fields of road preference and parking policies, charging stations, rental spots, and more. Last but not least, consortium will actively intensify cooperation, exchange of experience and transfer of know-how among relevant actors both on transnational (via Expert Panel) and on regional/national level (via Regional Strategy Platforms meetings) with strong focus on user needs (local citizens and tourists). As result, an improved and coordinated application of Danube eMOB Strategy is expected not only in participating regions but, with wider exploitation of results, in whole Danube area and further in entire Europe.