Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  PROJEKTY  >  CENTRAL MEETBIKE

PROJEKTY

CENTRAL MEETBIKE


Výskumný ústav dopravný, a.s. sa zapojil do implementácie projektu Central MeetBike - More sustainable transport in Central Europe Cities through Improved integrated bicycle promotion and international networking (Trvalo udržateľná doprava v mestách Strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce), ktorého hlavným cieľom bolo vytvoriť a zlepšiť štandardy pre integrované plánovanie a propagáciu cyklistickej dopravy v bývalých komunistických krajinách Strednej Európy - Česko, Poľsko, Slovensko, s cieľom zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na prepravnej práci. Analyzovať a zhodnotiť súčasnú situáciu v oblasti propagácie a vytvárania podmienok pre cyklistickú dopravu v dopravných systémoch miest a regiónov a následne na základe analýz a prieskumov, odhaliť bariéry a nedostatky v integrácii cyklistiky ako plnohodnotného spôsobu dopravy. Prostredníctvom spolupráce s mestami bývalého Východného Nemecka a ich skúseností navrhnúť Spoločnú stratégiu integrovaného plánovania a propagácie cyklistiky v mestách a regiónoch Strednej Európy. Adaptovať uvedenú stratégiu na potreby a podmienky jednotlivých krajín prostredníctvom vytvorenia Národných stratégií rozvoja cyklistickej dopravy a regionálnych a miestnych cyklostratégií a akčných plánov. Zabezpečiť výmenu skúseností a šírenie poznatkov prostredníctvom Národnej cyklokonferencie a seminárov o integrovanom plánovaní cyklistickej dopravy pre zodpovedných pracovníkov, zástupcov samosprávy a dopravných odborníkov.

Program: Central Europe 2007-2013

Trvanie projektu: 03/2011 – 02/2014

Projektoví partneri:

  • Slovensko – Výskumný ústav dopravný, a.s., Mesto Žilina, Mesto Prešov
  • Česká republika – Centrum dopravního výzkumu, Mesto Pardubice, Mesto Uherské Hradiště
  • Poľsko – PSWE, Mesto Tczew, Mesto Gdaňsk
  • Nemecko – Technická univerzita Drážďany, Mesto Lipsko, Mesto Drážďany

Odborní pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s. spolupracovali na plnení cieľa projektu: vytvoriť v mestách Strednej Európy lepšie podmienky pre cyklistickú dopravu prostredníctvom integrovaného plánovania a propagácie, prostredníctvom:

  • PUBLICITY, KAMPANE – zintenzívnenie propagácie cyklistickej dopravy formou propagačných a komunikačných nástrojov (e-časopis „Cyklodoprava“, web cyklodoprava.sk)
  • STRATÉGIE – prezentovanie nových pohľadov na strategické plánovanie v oblasti cyklistickej dopravy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (analýzy a koncept pre „Národnú stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“)
  • VZDELÁVANIA – realizácia vzdelávacieho programu podľa vzoru nemeckej cyklistickej akadémie so zameraním na technické podmienky plánovania cyklistickej infraštruktúry (semináre a exkurzie pre odbornú verejnosť a mimovládny sektor)
  • PILOTNÝCH INVESTÍCII – realizácia pilotných opatrení, ktoré sú zatiaľ prehliadané a ktoré majú modelovo ukázať integráciu cyklistickej dopravy do dopravného plánovania (automatické sčítače cyklistov, moderné prístrešky a stojany na bicykle, prvky preferencie cyklistov na križovatkách)