Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  PROJEKTY  >  CELOŠTÁTNE SČÍTANIE DOPRAVY CSD 2015

PROJEKTY

Celoštátne sčítanie dopravy CSD 2015


Výskumný ústav dopravný, a.s. v spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. a Manpower Slovensko, s.r.o. realizoval projekt s názvom „Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015“, ktorého zadávateľom bola Slovenská správa ciest.

Celoštátne sčítanie dopravy (ďalej len CSD 2015) sa na území Slovenskej republiky vykonáva od roku 1963, pričom od roku 1980 v pravidelných päťročných intervaloch. V roku 2015 sa po prvýkrát realizovala táto akcia dodávateľským spôsobom. CSD 2015 predstavuje rozsiahly dopravný prieskum, ktorého cieľom je získať informácie o intenzite dopravy na všetkých úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. a II. triedy a vybraných úsekoch ciest III. triedy. Výstupy z CSD 2015 predstavujú základný podklad v procese rozhodovania o realizácii činností v oblasti cestného hospodárstva a investičného strategického plánovania.

Výstupy CSD 2015 pre cesty medzinárodného významu sú súčasťou celoeurópskeho sčítania cestnej dopravy (E-Road Traffic Census), organizovaného Európskou hospodárskou komisiou pri Organizácii spojených národov v Ženeve a medzinárodnou organizáciou EUROSTAT v Bruseli.

Hlavný cieľ celoštátneho sčítania:

 • získať aktuálne informácie o intenzite dopravy na cestnej sieti SK,
 • získať základné dopravno-inžinierske podklady pre predprojektovú, projektovú a investičnú prípravu stavieb pozemných komunikácií,
 • získať potrebné údaje pre posudzovanie vplyvu prevádzky na pozemných komunikáciách na životné prostredie,
 • získať údaje pre aktualizáciu prognózy vývoja dopravy.

 Získané výstupy boli podrobené analýze a porovnaniu s vývojom v predchádzajúcom období:

 • Vývoj cestnej dopravy 
 • Vývoj automobilizácie a motorizácie
 • Vývoj intenzít dopravy a dopravných výkonov podľa kategórie vozidiel, kategórie pozemnej komunikácie, územného členenie SR
 • Skladba dopravného prúdu
 • Analýza dlhodobého vývoja intenzít dopravy a dopravných výkonov
 • Odporúčania pre metodiku výkonu a vyhodnotenia CSD v ďalšom období
 • Vyhodnotenie CSD 2015 pre EHK/OSN