Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Osobná železničná doprava

 • vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti železničných uzlov, TIOP,
 • realizácia anketových prieskumov za účelom zistenia správania cestujúcich a kvantifikácie potenciálu dopravného dopytu,
 • realizácia prieskumov orientovaných na využitie dopravy nadväzujúcej na železničnú dopravu v oblasti nasadzovania integrovaných dopravných systémov,
 • posudzovanie perspektívnych traťových úsekov a relácií siete ŽSR,
 • tvorba štúdií realizovateľnosti modernizácie železničných koridorov,
 • spracovanie štúdií uskutočniteľnosti zavedenia jednotného štandardu elektronického
  odbavovania cestujúcich pre integrované dopravné systémy.

Nákladná železničná doprava

 • vypracovanie štúdií diagnostických výkonov v správe železničnej infraštruktúry,
 • spracovanie koncepcií a štúdií zameraných na revitalizáciu/budovanie intermodálnych terminálov TIP,
 • dopytové analýzy prepravných prúdov a štúdie TIP na pokrytie objemov v intermodálnej doprave.

Bezpečnosť železničnej infraštruktúry

 • štúdie zamerané na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti v osobnej aj nákladnej železničnej doprave,
 • analýza potrieb modernizácie tratí a železničných staníc a implementácie bezpečnostných opatrení,
 • možnosti zvýšenia úrovne zabezpečenia železničných priecestí.

Rozvoj železničnej infraštruktúry

 • optimalizácia prípravy a realizácie rozvojových železničných projektov,
 • analýza a návrh udržateľného financovania a investovania v sektore železničnej dopravy,
 • návrhové štúdie zamerané na posilnenie železničného sektora v dopravnom systéme v SR,
 • efektívna organizácia a plánovanie v sektore železničnej dopravy,
 • analýza a kvantifikácia potenciálu využitia intermodálnej dopravy,
 • štúdie realizovateľnosti revitalizácie železničných staníc,
 • posúdenia vplyvu klimatických zmien na železničnú dopravnú cestu,
 • tvorba metodiky a zakomponovanie posudzovaní dopadov zmeny klímy infraštruktúrnych plánov/projektov do existujúcich procesov na národnej úrovni,
 • optimalizácia nákladov železničnej dopravnej cesty v správe ŽSR,
 • analýza investičných nákladov potrebných na realizáciu rozvojových projektov,
 • poradenstvo pri čerpaní eurofondov v rámci projektov modernizácie železničných tratí,
 • finančné a ekonomické modely regionálnej taktovej železničnej dopravy,
 • finančné a ekonomické modely vlakov InterCity a EuroCity,
 • štúdie kvantifikácie primeraných výkonov realizovaných vo verejnom záujme.

Podpora činností národných autorít

 • tvorba a úprava konsolidovaného znenia predpisu RID,
 • tvorba a úprava revidovaného znenia Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru,
 • tvorba a zjednocovanie predpisov a nariadení EÚ s legislatívou SR,
 • posudzovanie plnenia záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu,
 • poradenstvo pri príprave a realizácii projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ.

Divízia výskumu a vývoja
 

Ing. Roman ONDREJKA, PhD.
zástupca generálneho riaditeľa,
riaditeľ divízie

KONTAKT:   00421/41/5686 210