Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

VEREJNÁ OSOBNÁ A NEMOTOROVÁ DOPRAVA

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

Rozvoj a udržateľnosť verejnej osobnej dopravy

 • riešenie dopravnej obslužnosti územia vzhľadom na jeho sociodemografické charakteristiky,
 • financovanie verejnej osobnej dopravy (železničná, prímestská autobusová, mestská hromadná doprava) s osobitným zameraním na záväzky verejnej služby,
 • zvyšovanie kvality verejnej osobnej dopravy s cieľom pozitívneho ovplyvňovania modal splitu, 
 • realizácia anketových dopravných prieskumov za účelom získavania dát o verejnej osobnej doprave/využití nadväzujúcich ostatných módov dopravy a spracovanie údajov,
 • možnosti zavádzania alternatívnych foriem verejnej osobnej dopravy uplatňovaných v zahraničí,
 • analýzy integrácie verejnej osobnej dopravy s ostatnými druhmi dopravy,
 • plánovanie a návrh mestských integrovaných dopravných systémov,
 • analýzy a návrh preferencie dopravných prostriedkov verejnej dopravy,
 • finančné a ekonomické modely prímestskej taktovej koľajovej dopravy,
 • dopravné plánovanie v kontexte verejnej osobnej dopravy a plánov udržateľnej mobility miest a regiónov,
 • poradenstvo pri získavaní zahraničných zdrojov (operačné programy, európske projekty) na realizáciu investičných projektov,
 • návrhy legislatívnych, finančných a organizačných zmien so zameraním na komplexnú mestskú mobilitu,
 • implementácia využívania alternatívnych pohonných hmôt (CNG, LPG) v prostriedkoch VOD.

 

 

 

 
 


NEMOTOROVÁ DOPRAVA

Rozvoj a podpora využívania cyklistickej dopravy

 • nemotorová doprava ako súčasť mestskej mobility a dopravného plánovania aglomerácií, 
 • analýzy vplyvu preferencie zelených módov dopravy na pokles individuálneho motorizmu,
 • kvantifikácia miery redukcie externalít z dopravy v kontexte podpory alternatívnych spôsobov dopravy v sídlach,
 • tvorba strategických dokumentov a realizačných štúdií v oblasti zavádzania cyklodopravy v mestách,
 • štúdie štandardov pre integrované plánovanie a propagáciu cyklistickej dopravy s cieľom pozitívneho ovplyvnenia prerozdelenia prepravnej práce,
 • analýzy a posudzovanie súčasnej situácie v oblasti propagácie a vytvárania podmienok pre cyklistickú dopravu v dopravných systémoch miest a regiónov,
 • analýza a možnosti odstránenia nedostatkov v integrácii cyklodopravy ako plnohodnotného dopravného módu,
 • tvorba stratégií rozvoja cyklistickej dopravy a regionálnych a miestnych cyklostratégií a akčných plánov,
 • aplikácia skúseností a šírenie poznatkov pre zodpovedných pracovníkov v oblasti plánovania mobility a zástupcov samosprávy.

Významné projekty:
Cieľom projektu bolo vytvoriť v mestách Strednej Európy lepšie podmienky pre cyklistickú dopravu prostredníctvom integrovaného plánovania a propagácie.
Viac informácií o projekte nájdete tu.

 


Divízia výskumu a vývoja
 

Ing. Roman ONDREJKA, PhD.
zástupca generálneho riaditeľa,
riaditeľ divízie

KONTAKT:   00421/41/5686 210