Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

CESTNÁ DOPRAVA

Dopravné inžinierstvo a dopravné plánovanie

 • výkon a vyhodnotenie profilových, smerových, anketových a mobilitných dopravných prieskumov,
 • tvorba štúdií realizovateľnosti dopravnej infraštruktúry,
 • tvorba plánov udržateľnej mobility,
 • modelovanie dopravy prostredníctvom mikro a makro modelov a simulácií,
 • modelovanie dopravných vzťahov a zaťaženia dopravnej infraštruktúry
 • kapacitné posúdenie infraštruktúry a križovatiek,
 • multikriteriálne analýzy rozhodovacích problémov pri variantnom dopravnom plánovaní,
 • stanovenie kilometrických prebehov vozidiel v cestnej doprave,
 • koncepcia parkovania integrovaných dopravných systémov, statická doprava,
 • posúdenie vplyvu navrhovaných dopravných pripojení na plynulosť dopravného prúdu a bezpečnosť cestnej premávky,
 • štatistika dopravy.

Diagnostický prieskum a technicko-ekonomické posúdenia

 • diagnostika technického stavu ciest a ich pasportizácia,
 • spracovanie technicko-ekonomických a inžiniersko-znaleckých štúdií v oblasti cestného hospodárstva,
 • vypracovanie Cost/Benefit analýz projektov dopravnej infraštruktúry,
 • spracovanie ekonomických a finančných modelov všetkých dopravných projektov,
 • analýza konkurenčného prostredia dopravného trhu a nákladov,
 • vypracovanie stratégie udržateľnosti financovania potrebných opráv a údržby ciest,
 • posúdenia finančnej návratnosti investičných projektov z hľadiska rôznych modelov financovania. 

Inteligentné dopravné systémy (IDS), Smart City

 • spracovanie odborných analýz v oblasti implementácie inteligentných dopravných systémov,
 • spracovanie návrhov využitia inteligentných dopravných systémov,
 • vývoj informačných, štatistických a riadiacich systémov,
 • implementácia dopravnej telematiky,
 • zavádzanie informačno-komunikačných technológií pre zvýšenie efektivity miest,
 • národné mýtne systémy a mestské mýtne systémy, 
 • dátové analýzy.

Dopravná bezpečnosť a znižovanie nehodovosti

 • výskum v oblasti bezpečnosti dopravnej infraštruktúry,
 • zber a analýza dát o dopravných nehodách,
 • modelovanie úrovne bezpečnosti cestnej infraštruktúry,
 • modelovanie spoločenských nákladov z dopravných nehôd,
 • monitorovanie a vyhodnotenie kritických úsekov dopravnej infraštruktúry,
 • tvorba modelov bezpečnosti cestnej premávky,
 • tvorba systémov protipožiarnej ochrany tunelov v SR a EÚ,
 • analýzy a návrhy riešenia často sa vyskytujúcich snehových jazykov a závejov prostrednícvom snehových zábran.

Znižovanie vplyvu externalít z cestnej dopravy

 • strategické environmentálne hodnotenie dopravných projektov,
 • spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave,
 • spracovávanie podkladov a analýz v oblasti energetickej efektívnosti a úspor energií v sektore doprava,
 • monitorovanie kolízií živočíchov s cestnou dopravnou sieťou,
 • posudzovanie vplyvu budovania obchvatov miest a obcí na sociálny a urbárny komplex,
 • posúdenia rizík cestných infraštruktúrnych projektov z hľadiska dopadov zmeny klímy,
 • hodnotenie vplyvov dopravy na životné prostredie,
 • meranie a analýza emisií, hluku a vibrácií z dopravy.

Podpora činností národných autorít

 • tvorba koncepčných a strategických dokumentov,
 • realizácia dopravnej a regulačnej politiky,
 • systémové nastavenie dopravného sektora,
 • spracovávanie technických podmienok a metodík,
 • poradenstvo pri príprave projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. 

 

 

 


 Významné projekty:

Projekt predstavoval rozsiahly dopravný prieskum, ktorého cieľom bolo získať
informácie o intenzite dopravy na všetkých úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. a II. triedy a vybraných úsekoch ciest III. triedy. Viac informácií o projekte
nájdete tu.

Divízia výskumu a vývoja
 

Ing. Roman ONDREJKA, PhD.
zástupca generálneho riaditeľa,
riaditeľ divízie

KONTAKT:   00421/41/5686 210