Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  PROJEKTY  >  TRANS TRITIA

PROJEKTY

TRANS TRITIA


Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE a Priority 4, ktorá je zameraná na spoluprácu v oblasti dopravy za účelom zlepšenia prepojenia krajín Strednej Európy. Konzorcium partnerov je zoskupením krajín Poľska, Slovenska a Českej republiky s členmi zastupujúcimi regionálnu samosprávu. Projekt zahŕňa partnerov za Českú republiku Moravskosliezsky kraj, za Poľsko Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo a za Slovenskú republiku Žilinský samosprávny kraj. Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť, plánovanie a koordináciu medzi regionálnymi orgánmi, správcami dopravných sietí a účastníkmi nákladnej dopravy. Projekt sa zameriava na cezhraničnú, nadnárodnú aj medziregionálnu spoluprácu s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť za účelom dosiahnutia cieľov definovaných v strategiách Európa 2020 alebo Bielej knihe EU o doprave.

Projekt má dve časti:

- Stratégia multimodálnej nákladnej dopravy (vrátane Akčného plánu pre implementáciu)
- Dopravný model zaoberajúci sa cezhraničnou nákladnou dopravou

Akronym projektu: TRANS TRITIA

Oficiálny názov projektu: Improving coordination and planning of freight trasport on Tritia Territory

Trvanie projektu: 36 mesiacov / 01.09 2017 - 31.08 2020

Číslo projektu: CE960

Celkový rozpočet: €1.348 M

Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť spoluprácu medzi regiónmi, správcami infraštruktúry z dôvodu efektívnejšieho využitia rozvoja dopravnej infraštruktúry s podporou environmentálne priaznivých dopravných módov na území Žilinského kraja, Moravskosliezkeho a Opolského regiónu (Tritia územie).

Hlavný partner projektu:

- Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o

Partnermi projektu sú:

- Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
- Výskumný ústav dopravný, a. s.
- Dopravní projektování, spol. s r.o.
- Žilinská univerzita v Žiline

Informácie k projekt nájdete: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/TRANS-TRITIA.html
https://www.facebook.com/transtritia;

 


23.11 2017 (Cieszyn) – OFICIÁLNE ZAČATIE PROJEKTU

26.01 2018 (Přerov) – PREZENTÁCIA
- prezentácia projektu Trans Tritia skupine zainteresovaných strán podieľajúcich sa na spájaní riek Dunaj, Odra a Labe v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

17.04 2018 (Szczyrk)
Koordinačný meeting partnerov projektu  č. 1

20.04 2018 (Ostrava)
Workshop "TRITIA Vnútrozemská vodná cesta - súčasnosť a budúcnosť"

09.08 2018 (Žilina)
Koordinačný meeting partnerov projektu  č. 2

22.10 2018 (Cieszyn)
Koordinačný meeting č. 3
Hlavným cieľom stretnutia zástupcov partnerov projektu bolo prediskutovať súčasnú situáciu v rámci realizácie projektu, úroveň plnenia cieľov / výstupov, plnenie úloh, úpravy rozpočtu a úspory, komunikáciu a plán pre súčasné obdobie.
Stretnutiu predchádzal strategický workshop projektu, počas ktorého sa zástupcovia zúčastnených krajín spolu s expertmi zo Sliezskej technickej univerzity zamerali na SWOT analýzu s cieľom nájsť spoločné problémy a riešenia.

30.01 2019 (Gliwice)
Meeting riadiaceho výboru č. 2 - Obchodné a vzdelávacie centrum "NEW GLIWICE"

31.01 2019
Strategický workshop: Vymedzenie cieľov územia TRITIA z hľadiska nákladnej dopravy

25.03 2019 (Ostrava)
Stretnutie partnerov projektu - WPT2 - Multimodálna doprava v rámci územia TRITIA
v centrálne projektového partnera 3.

01.04 2019 (Praha)
Vnútrozemské vodné cesty pre 21. storočie, Praha (Česká republika)
Prezentácia projektu na konferencii organizovanej Riaditeľstvom vodných ciest Českej republiky za účasti európskych expertov pre vnútrozemské vodné cesty.

15.05 2019 (Gliwice)
Workshop - "Strategické projekty podporujúce rozvoj multimodálnej nákladnej dopravy v oblasti TRITIA", Gliwice (Poľsko)
Organizovanie workshopu v rámci projektu TRANS TRITIA venovanému strategickým projektom podporujúcim rozvoj multimodálnej nákladnej dopravy v oblasti TRITIA.

16.05 2019 (Ostrava)
WORKSHOP „Rail at TRITIA area – Present and Future“, Ostrava (Česká republika)
Cieľom workshopu bol trasfer informácií o súčasnom stave železničnej nákladnej dopravy v oblasti TRITIA a analýza možností a opatrení, ktoré treba podniknúť na presun časti dopravy z ciest na železnicu.
Workshop sa konal na Generálnom konzuláte Poľska v Ostrave za účasti Izabelly Wołłejko-Chwastowicz, generálneho konzula.
Počas workshopu sa diskutovalo o týchto témach:
-Kapacita železníc pre nákladnú dopravu
-Cezhraničné zdržania a návrhy na zlepšenie
-Možnosť a podmienky prechodu z cesty na železnicu
-Návrhy legislatívnej zmeny železničnej nákladnej dopravy na dosiahnutie cieľov bielej knihy EÚ
Na seminári sa zúčastnili okrem projektových partnerov aj zástupcovia prevádzkovateľov, napr. AWT., ČD Cargo, a., Železničná spoločnosť Slovensko a ďalšie zainteresované subjekty (Mesto Ostrava, Univerzita Pardubice, Sliezska technická univerzita).

 06.06 2019 (Žilina)
4.koordinančný meeting v Žiline v priestoroch Žilinskej univerzity spojený s návštevou verejného intermodálneho terminálu.

 


Po 3 rokoch úspešnej implementácie sa projekt TRANS TRITIA blíži ku koncu svojho trvania. Sme radi, že vás môžeme pozvať, aby ste sa k nám pripojili počas projektovej konferencie, ktorá sa koná v Bruseli v rámci "Európskeho týždňa regiónov a miest 2020" od 5. do 22. októbra 2020.
Radi by sme sa s vami podelili o výsledky projektu, osvedčené postupy a o to, ako môžeme všetci mať úžitok z cezhraničnej spolupráce v oblasti nákladnej dopravy.

POZVÁNKA - Silnejšia Európa: cezhraničné projekty - Nadnárodná spolupráca pre udržateľnejšiu strednú Európu
Ako sa zaregistrovať na workshop „Silnejšia Európa: cezhraničné projekty“
 

 02.10 2020 (Žilina)

Magazín 03/2020 – Doprava – Logistika - Mobilita 
Príspevok v rámci implementácie projektu s názvom "Problematika dopravných prieskumov v rámci projektu TRANS TRITIA".
Celý príspevok je uverejnený na stránke: https://www.ekomagazin.sk/clanky/1193/problematika-dopravnych-prieskumov-v-ramci-projektu-trans-tritia


19.11 2020 ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA

Pozvánka s agendou na stiahnutie tu.