Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  PROJEKTY  >  PROJEKT EFRR – BIMIOT

PROJEKTY

Projekt EFRR – BIMIOT


 

Implementačný rámec a business model internetu vecí v inteligentnom priemysle a doprave

Kód projektu v ITMS2014+: 313011BWN6

Miesto realizácie projektu: Žilina

Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline

Sídlo prijímateľa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra (Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk)

Výzva - kód Výzvy: OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 358 696,50€

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 18 mesiacov

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 03/2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 08/2023

 

 

Hlavný ciel projektu:

Cieľom je vytvorenie medzinárodne špičkového a endemického kompetitívneho a internacionalizáciu podporujúceho kolektívu vedcov participujúcich na projekte v súlade, resp. v zhode s rozvojom excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií.

Predmet výskumu:

·         Identifikácia kľúčových faktorov vstupujúcich do procesu operatívneho organizovania nasadenia výrobných zamestnancov,

·         identifikácia a analýza dát, ktoré reprezentujú prípadne tvoria základ reprezentácie kľúčových faktorov vstupujúcich do procesu operatívneho organizovania zamestnancov,

·         využitie aparátu operačného výskumu a ekonometrie k implementácii rozhodovacieho modelu plánovania výrobných zamestnancov na pracovné pozície,

·         optimalizácia celkových nákladov využitím prenajímateľnej HW infraštruktúry a SW platforiem na báze platených služieb a bezpečnému prepojeniu s cieľovou on-premise infraštruktúrou pomocou tzv. „Edge computing“.

 Bližšie informácie sa dozviete na oficiálnych projektových stránkach: BIMIOT