Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

PROJEKTY

Projekt EFRR – BIMIOT

Implementačný rámec a business model internetu vecí v inteligentnom priemysle a doprave Viac...

TRANS TRITIA

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE Viac...

CabilAvi - Capacity building for aviation stakeholders, inside and outside the EU

Výskumný ústav dopravný sa podieľa na implementácii projektu v rámci programu Horizon 2020, zameranom na zvyšovanie povedomia o využívaní GNSS - systému EGNOS vo všeobecnom letectve Viac...

PROJEKT FUTURA

Výskumný ústav dopravný, a.s. sa podieľa na riešení projektu FUTURA, ktorý poskytne posledné vývojové kroky pre uvedenie na trh delených brzdových kotúčov pre železničnú nákladnú dopravu. Viac...

eGUTS / Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems

Výskumný ústav dopravný, a.s. zapojený do implementácie Dunajského nadnárodného programu2014-2020 v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014 – 2020 Viac...

Celoštátne sčítanie dopravy CSD 2015

Výskumný ústav dopravný, a.s. realizoval projekt s názvom „Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015“, ktorého zadávateľom bola Slovenská správa ciest. Viac...

Centrum výskumu v doprave

Projekt realizovaný s podporou Výskumnej agentúry a spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Viac...

Podpora a rozšírenie Centra výskumu v doprave "CVD-PLUS"

Projekt realizovaný s podporou Výskumnej agentúry a spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Viac...

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity

Unikátne výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni. Budovy s 15-timi špičkovými laboratóriami boli otvorené v decembri 2015. Viac...

Výskumné centrum Žilinskej univerzity

Výskumné centrum ŽU v Žiline je unikátne pracovisko výskumu a vývoja Žilinskej univerzity v Žiline so vznikom v roku 2013 Viac...

CENTRAL MEETBIKE

Trvalo udržateľná doprava v mestách Strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce Viac...

 

 

Staršie projekty

 

CONNECT
Inteligentné dopravné systémy

      - Zavedenie IDS na Slovensku
     
- Harmonizácia telematických systémov

   Zvýšenie bezpečnosti dopravy, zníženie kongescií, skrátenie jazdnej doby, spoplatnenie ciest elektronickým mýtom


SUPREME
Cestná bezpečnosť

       - Zhromažďovanie najlepších praktík v cestnej bezpečnosti v členských štátoch EÚ
        - Zhromaždenie údajov, analýza a syntéza
        - Odporúčania v podobe príručky pre EÚ a členské štáty

 


 

ALSO DANUBE                           COMPRIS                                    IRIS EUROPE
Riečne informačné služby

       - Návrh štruktúry riečnych informačných služieb
       - Testovanie štandardov

       - Návrh riečnych informačných služieb pre Dunaj

       - Využívanie digitálnych máp
       - Zriadenie testovacieho centra

 

 


          CENTRAL LOCO   Logistika a doprava

                  - Sieť logistických kompetencií, vedomostná projektová báza, rozširovanie poznatkov z realizovaných projektov


 BESTUFS   Logistika a doprava

                                      - Logistické riešenia pre nákladnú dopravu v mestách – najlepšie praktiky


             MOVE     Manažment mobility

                     - Inovatívny prístup v riešení dopravných problémov (nárast idividuálneho motorizmu, deľba prepravnej práce, znečistenie ovzdušia, bezpečnosť premávky...)
                                                        
- Implementácia investične nenáročných opatrení na ovplyvňovanie dopravného správania ľudí (plány  a centrá mobility, osvetové kampane a vzdelávanie...)
                                                         -
Podpora dopravných spôsobov alternatívnych k individuálnemu motorizmu