Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

REFERENCIE

      MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR

        Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

 • Rámcová zmluva na predmet zákazky "Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy" 

               SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

                        Miletičova 19, P. O. Box 19, 826 19 Bratislava
                     

 • Zmluva o dielo, ktorej predmetom bolo vypracovanie projektu s názvom "Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy  v roku 2015"

               ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

                        Klemensova 8, 813 61  Bratislava

                     

 • Zmluva o poskytnutí služieb technickej pomoci k zákazke s názvom "Technická pomoc pri projektoch na programové obdobie 2014-2020"

               NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

                        Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
                      

 • Zákazky zamerané na vypracovanie:
  • kapacitného posúdenia, tvorbu dopravných modelov
  • analýz nákladov a výnosov CBA a multikriteriálne analýzy (MCA)
  • analýz dopravnej prognózy
  • štúdií realizovateľnosti
  • smerových a profilových dopravných prieskumov - realizácia a vyhodnotenie
  • posúdenia rizík infraštruktúrnych projektov z hľadiska zmeny klímy

               DOPRAVOPROJEKT, a.s.

                        Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3     
                 

 • Zákazky zamerané na vypracovanie:
  • analýz nákladov a výnosov CBA a multikriteriálne analýzy (MCA)
  • štúdií realizovateľnosti
  • smerových a profilových dopravných prieskumov - realizácia a vyhodnotenie

               SKYTOLL, a.s.

                        Westend Square, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava   
  

 • Zmluvy so zameraním na mýtne systémy, oblasť elektronického výberu mýta

               AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o.

                        Somolického 1/B, 811 06 Bratislava - Palisády

 • Zákazky zamerané na vypracovanie:
  • štúdií realizovateľnosti
  • smerových a profilových dopravných prieskumov - realizácia a vyhodnotenie

               HBH PROJEKT spol. s r.o.

                        Kabátníkova 5, 602 00 Brno, ČR
               

 • Zákazky zamerané na vypracovanie:
  • analýz nákladov a výnosov CBA
  • migračné štúdie - oponentský posudok

               HAKOM, s.r.o.

                        Československej armády, 03601 Martin

 • projekty pre návrhy umiestnenia trvalého dopravného značenia, projekty organizácie dopravy a dopravných stavieb

               TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad

                                                  Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad

 • železničná doprava a interoperabilta

               ŠKODA VAGONKA, a.s

                        1. máje 3176/102, 703 00 Ostrava, Česká republika


 • železničná doprava a interoperabilta

               SERVIND SLOVAKIA s.r.o.

                        Pivovarská 892/92, 01901 Ilava

 • pôsobí na trhu autoopravárenského lakovania, automobilového priemyslu a priemyselnej výroby