Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

LABORATÓRIUM SLNLADZ

Skúšobné laboratórium náterových látok a dopravného značenia je akreditované
SNAS
-om podľa EN ISO/IEC 17 025, Číslo osvedčenia S-073


Vykonáva skúšky:

 • skúšky náterových látok a náterové systémy na koróznu ochranu kovov v tekutom stave,
 • skúšky suchého náterového filmu,
 • odolnosť náterov voči čistiacim prostriedkom a odstraňovačom graffity,
 • laboratórne skúšky odolnosti materiálov: v mraze (do - 50°C), v suchom teple (do + 250°C), vo vlhkom teple, cyklickými skúškami,
 • urýchlené korózne skúšky materiálov a výrobkov,
 • skúšky retroreflexných/neretroreflexných fólií a retroreflexných materiálov,
 • skúšky materiálov a výrobkov v prírodných a umelých poveternostných podmienkach,
 • skúšky materiálov na vodorovné dopravné značenie,
 • skúšky dopravných značiek s premennými symbolmi a presvetlené značky,
 • skúky tabuliek s evidenčným číslom vozidiel, bezpečnostné značky a pomôcky používané v doprave,
 • skúšky návestidiel a zariadenia na riadenie dopravy - výstražné a bezpečnostné zariadenia,
 • skúšky čelných, návestných a koncových svetiel,
 • skúšky osvetlenia pozemných komunikácií.

Vybavenie laboratória:

Korózna komora na urýchlené korózne skúšky o objeme cca 1 000 litrov s vybavením:

 • pre kondenzačné testy,
 • skúšky soľnou hmlou NSS, ASS testy,
 • cyklické testy.

Komora so xenónovou výbojkou na simuláciu slnečného žiarenia, s vybavením:

 • regulácia teploty,
 • intenzity osvitu,
 • teploty čierneho panelu,
 • možnosť striekania vzoriek,
 • možnosť regulácie relatívnej vlhkosti vzduchu.

Prenosný prístroj na meranie drsnosti vodorovných dopravných značiek podľa EN 1436

Prenosný retroreflektometer ZRS 6060 na meranie koeficientu vratného odrazu (retroreflexie) zvislých dopravných značiek
Prenosný retroreflektometer ZRM 6013
na stanovenie koeficientu jasu pri difúznom osvetlení za denného svetla Qd a koeficientu retroreflexie RL vodorovných dopravných značiek

Spektrometer MiniScan na meranie chromatickosti zvislých a vodorovných dopravných značiek

Goniofotometrické laboratórium je schopné zabezpečiť merania kalibrovanými prístrojmi:

 • Goniofotometer GO-H 800
 • Jednotka merania retroreflexie Retro 2000
 • Fotometer s hlavou SP 30
 • Kolorimeter C 1210, Retro Kolor
 • Luminance meter L 1009.


SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM NÁTEROVÝCH LÁTOK A DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
 

Dagmar DOBROŇOVÁ
vedúca laboratória

KONTAKT:   00421/41/5686 405

 

VÝZNAMNÍ ODBERATELIA
 • AENOR, Španielsko
 • AVERY DENNISON, EÚ
 • CD - profil, Slovensko
 • Danfoss Power, Slovensko
 • Hakom, Slovensko
 • Highway Safety Developments, Írsko
 • Chemolak, Slovensko
 • KONTUR, Poľsko
 • Lankwitzer, Slovensko
 • LEAR Corporation, Slovensko
 • MSV elektronika, Česká republika
 • NOVA, Slovensko
 • ORAFOL, Nemecko
 • SATES, a.s., Slovensko
 • SERVIND SLOVAKIA s.r.o., Slovensko
 • Silniční vývoj - ZDZ, Česká republika
 • TOPS, Slovensko
 • Turčan Delta, Slovensko
 • VÚTCH-Chemitex, Slovensko

 

 

 

 

OSVEDČENIE O AKREDITÁCII č. S-073
ROZSAH AKREDITÁCIE

 

 

 

CERTIFICATE OF ACCREDITATION No.S-073
SCOPE OF ACCREDITATION