Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE VÝROBKY

Certifikačný orgán pre výrobky je akreditovaný SNAS-om podľa požiadaviek  ISO/IEC 17065:2012, číslo osvedčenia P-001.


Rozsah pôsobnosti je posudzovanie zhody, posudzovanie parametrov stavebných výrobkov a inšpekčné činnosti.

Výskumný ústav dopravný, a.s. je autorizovaná osoba AO SK05 – autorizovaná MDVRR SR ... podľa zákona 133/2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výskumný ústav dopravný, a.s. je autorizovaná osoba SKTC-125 - autorizovaná UNMS SR.

Výskumný ústav dopravný, a.s. je Notifikovaná osoba pod číslom 1358 pre:

Výskumný ústav dopravný, a.s. je poverenou právnickou osobou (DeBo) podľa § 102 ods. 1 písm. q) bodu 6. zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poverenou Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky POSUDZOVANÍM ZHODY SUBSYSTÉMOV ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU S VNÚTROŠTÁTNYMI PREDPISMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
NÁRODNÝ REFERENČNÝ DOKUMENT PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU


Certifikácia výrobkov

 • posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov  a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov,
 • posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS,
 • posudzovanie zhody výrobkov iných ako určených,
 • posudzovanie zhody v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite systému železníc v  Európskej únii v platnom znení.

Stavebné výrobky

 • výrobky určené na cesty, chodníky, letiskové a iné dopravné plochy,
 • výrobky pre mestské, kultúrne a turistické informačné systémy (cestné komunikácie, cyklotrasy, vodorovné dopravné značky, dopravné zariadenia),
 • certifikáciu materiálov na vodorovné dopravné značenie, výrobkov pre železničné a električkové trate,
 • certifikáciu náterových a penetračných látok a systémov

Interoperabilita železničného systému
Komponenty a subsystémy interoperability európskeho železničného systému:

 • INF infraštruktúra;
 • RST železničné koľajové vozidlá;
 • ENE energia;
 • CCO Riadenie, zabezpečenie a návestenie (vozidlové)
 • CCT Riadenie, zabezpečenie a návestenie (traťové)

OSVEDČENIE O AKREDITÁCII č. P-001; Rozsah akreditácie                  OSVEDČENIE O AUTORIZÁCII SK05

                    


ROZHODNUTIE O AUTORIZÁCII zo dňa 15.05.2023             ROZHODNUTIE O POVERENÍ PRÁVNICKEJ OSOBY
                       

Certifikačný orgán
 

Ing. Michal Kais
vedúci pracoviska

KONTAKT:   00421/41/5686 133

 

 

VÝZNAMNÍ ODBERATELIA
  • 3M Slovensko s. r. o., Bratislava
  • 4MADE, s.r.o., Ostrava, Česká republika
  • AFRY CZ s.r.o., Praha, Česká republika
  • AK signal Brno a.s., Brno, Česká republika
  • ALSTOM Transportation GmbH, Kassel, Nemecko
  • Ametso Limited, Isogeio, Cyprus
  • ANARI, s. r. o., Žilina
  • AŽD Praha s.r.o., Praha, Česká republika
  • BETAMONT s.r.o., Zvolen
  • Zobraziť viac